Italy - stanleyklein
Crucifixion with Two Bikes
Lucca, Italy

Crucifixion with Two Bikes
Lucca, Italy

Italyluccacrucifixionbike